Album Saat Teduh

Bapa Engkau Baik


Bapa Engkau baik
Bapa Engkau baik
Kau selalu baik kepadaku
Bapa ku cinta Kau
      Aku memujiMu
      Aku menyembahMu
      Kunyanyi haleluya
      Bapa ku cinta Kau