Album Saat Teduh

BAPA ENGKAU BAIK - Aku MemujiMu - Bapa kucinta kau - lagu sekolah minggu

Bapa Engkau baik
Bapa Engkau baik
Kau selalu baik kepadaku
Bapa ku cinta Kau

      Aku memujiMu
      Aku menyembahMu
      Ku nyanyi haleluya
      Bapa ku cinta Kau